Nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor groenteteelt

Op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver wordt 7,6 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering van de infrastructuur. De plannen voorzien een nieuwe onderzoekserre, aanpassingen aan de bestaande serre, een grotere machineloods en up-to-date infrastructuur voor water en energie.

Zo komt er een WKK met een vermogen van 1 MW, en drijvende zonnepanelen op de nieuw aan te leggen vijver. Minister Koen Van den Heuvel voerde zaterdag de eerste boring uit van een funderingsput voor de nieuwe serre. De Vlaamse overheid draagt namelijk 3 miljoen euro bij, de provincie Antwerpen 800.000 euro en de telers zelf 3,8 miljoen euro via veiling BelOrta die zijn hoofdzetel in dezelfde gemeente heeft.

praktijkonderzoeksinstelling

Het Proefstation voor de Groenteteelt is een praktijkonderzoeksinstelling van en voor telers die nauw samenwerkt met de ganse groenteketen. Om zijn innoverende rol ten volle te kunnen spelen, wordt het serrecomplex uitgebreid. Meer dan 500 leden-telers investeren met het oog op hun eigen professionele toekomst in praktijkgericht, demonstratief en toegepast wetenschappelijk onderzoek. De Vlaamse overheid en provincie Antwerpen maken de investering van 7,6 miljoen euro draaglijk. “De investering in de serre zal toelaten de onderzoeksvragen van de glasgroentesector aan te pakken, en dus verder te investeren in de toekomst van deze dynamische en innovatieve sector”, aldus minister Koen Van den Heuvel, die 3 miljoen euro vrijmaakte.

Ook tuinbouw in volle grond

In Sint-Katelijne-Waver gebeurt onderzoek voor de glastuinbouw, maar evenzeer voor de tuinbouw in vollegrond. Daartoe beschikt het proefstation op vandaag over 1,3 hectare aan serres en 10 hectare proefvelden in open lucht. Onderzoeksprojecten gaan over de evaluatie van nieuwe rassen, geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen, efficiëntere mechanisering, het verhogen van rendementen door toepassing van betere teelttechnieken, innovatieve teeltsystemen, het optimaliseren van bemesting, energie- en waterverbruik, enz.

De vragen van vandaag

“Met de nieuwe investeringen zijn we in staat om nieuwe uitdagingen en opportuniteiten te ondersteunen waar tuinders mee te maken krijgen, meer bepaald de toenemende vraag naar bioproducten, het sluiten van kringlopen en het valoriseren van reststromen, de omschakeling naar het mobiele gotensysteem in de slateelt, de hogedraadteelt van komkommer, de belichting van vruchtgroenten en nieuwe kasbedekkingsmaterialen”, zegt Raf De Vis, directeur van het proefstation.

Antwerpse glastuinbuw

Gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé motiveerde de bijdrage van de provincie Antwerpen (800.000 euro) in het licht van de koploperspositie van de Antwerpse glastuinbouw: “Bijna 60 procent van het Vlaamse areaal groenten onder glas situeert zich hier.” De investeringen hebben in de eerste plaats betrekking op de uitbreiding van en aanpassing aan serres. Minister Van den Heuvel verrichte de eerste boring voor de fundering van een nieuwe serre die vooral benut zal worden voor proeven met slateelt in een mobiele gotensysteem. Ook zullen er testen gebeuren met diffuus glas en verschillende soorten van belichting.

Nieuwe WKK

Door dat onderzoek naar belichting is de energiebehoefte op het proefstation toegenomen. Reeds in 2010 werd geïnvesteerd in een warmtepomp-WKK. Ondertussen is zo’n warmtekrachtkoppeling die zowel elektriciteit als warmte voor de serres produceert gemeengoed in de glastuinbouw en worden er in de praktijk zelfs hogere CO2-concentraties mee gerealiseerd. Dat is van belang omdat de CO2 uit de rookgassen gerecupereerd wordt om er de plantengroei mee te stimuleren. Een nieuwe WKK met een vermogen van 1 MW maakt dat het proefstation opnieuw conform de praktijk kan werken.

Nieuwe wateropslag met drijvende zonnepanelen

Op vlak van energie springt de keuze voor drijvende zonnepanelen op de nieuwe wateropslag in het oog. Water krijgt op zijn beurt veel aandacht want bij de investering in bijkomende wateropvang wordt meteen ook geopteerd voor niveausturing zodat overstroming van het bassin vermeden wordt. Alle nutriëntenrijk water wordt in de winterperiode opgevangen in een bijkomende silo zodat het in de zomer hergebruikt kan worden op grasland of groentepercelen.

Onderzoek voor groenten op water gaat verder

In het onderzoek gerelateerd aan water gaat het proefstation zich toespitsen op ondergrondse regenwateropslag om droogteperioden te overbruggen en op innovatieve technieken voor waterzuivering en ontsmetting. Groenten die met hun wortels in een goot vol water groeien, kunnen door schimmels aangetast worden die wortelrot veroorzaken. Een teler kan daar chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen inzetten, maar wetgever en afnemers sturen net aan op minder chemie. Onderzoek is daarom nodig.

Nieuwe loods voor vollegrondsgroenteteelt

Verder plant het proefstation de bouw van een nieuwe en wat ruimere loods voor de machines en tractoren die in gebruik zijn voor het onderzoek naar vollegrondsgroenteteelt. Een klein perceel vollegrondsgroenten wordt omgeschakeld naar bioteelt. Op die site komt er een compostunit zodat bedrijfseigen groene afvalstromen samen met snoeihout en gras verwerkt kunnen worden tot een waardevolle bodemverbeteraar. Tot slot zijn er nog een aantal aanpassingen aan bestaande loodsen, burelen en erfverharding voorzien die het voor de 45 personeelsleden aangenamer werken zullen maken.

Vertrouwen

“De investering in de nieuwe onderzoeksinfrastructuur is een blijk van vertrouwen in de toekomst van de Vlaamse groenteteelt”, besluit minister Van den Heuvel. Directeur Raf De Vis beloofde namens het Proefstation voor de Groenteteelt de vinger aan de pols van de praktijk te houden, en telers laagdrempelig toegang te verlenen tot de onderzoeksresultaten. Daarnaast maakt het proefstation zich sterk voor de kennisketen door actief samenwerkingsverbanden aan te gaan met universiteiten, andere praktijkcentra en kennisinstellingen en derde partijen.

Bron: VILT

Beeld: Proefstation voor de Groenteteelt

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*