Nieuwe ISSO-publicatie over hemelwater en grijswater biedt inzicht op (her)gebruik

Een nieuwe publicatie, ISSO-publicatie 70, richt zich op de dringende behoefte aan kennis over alternatieve watersystemen, vooral met de toenemende waterschaarste in verschillende regio’s. Deze publicatie focust zich op het bieden van de meest up-to-date richtlijnen voor het ontwerpen, implementeren en beheren van regenwater- en grijswatersystemen, met als doel de druk op drinkwaterbronnen te verlichten.

Gezien de richtlijn van de overheid om het drinkwatergebruik tegen 2035 met 20% te verminderen, zijn deze alternatieve watersystemen nog belangrijker geworden. De ISSO erkent deze urgentie en heeft haar informatie grondig bijgewerkt en uitgebreid, wat heeft geresulteerd in de uitgebreide ISSO-publicatie 70 getiteld ‘Regenwater en grijs water binnen de eigendomsgrens’.

Afvoer regenwater en grijswater

Deze publicatie dient als technische richtlijn voor professionals die geïnteresseerd zijn in het gebruik van afvoersystemen voor regenwater, samen met infiltratie en gebruik, en voor grijswaterafvoersystemen, inclusief zuivering en huishoudelijk watergebruik. De sanitaire specialist van ISSO, Nick Post, benadrukt de technische haalbaarheid van het verminderen van drinkwatergebruik en legt de nadruk op de gestructureerde presentatie van verschillende beschikbare technieken die hun effectiviteit hebben bewezen, waarbij hij voorbeelden uit Vlaanderen aanhaalt.

Deze nieuwe publicatie consolideert en actualiseert informatie uit twee eerdere publicaties, ISSO-publicaties 70.1 en 70.3, die respectievelijk 10 en 20 jaar oud waren. De inspanning van ISSO is echter niet louter een consolidatie, maar eerder een significante herziening als gevolg van de aanzienlijke vooruitgang in kennis en technologie met betrekking tot regenwater- en grijswatersystemen. Post wijst op de voortdurende beweging om de regelgeving op elkaar af te stemmen en anticipeert op uitgebreide toepassingsmogelijkheden in regelgeving zoals het Drinkwaterbesluit.

Hulp voor professionals

Bovendien behandelt deze kennisbron bredere aspecten zoals de huidige uitdagingen van waterschaarste en hevige regenval. Ook wordt ingegaan op milieueffecten, levenscyclusanalyses (LCA) van de systemen en regelgevingskaders, waarbij wordt gekeken naar het snijvlak van drainage, watervoorziening, regenwater, licht verontreinigd afvalwater, zuivering, infiltratie en gebruik binnen het watervoorzieningssysteem.

Dit praktische document is bedoeld om professionals te helpen in de ontwerp-, selectie- en engineeringfasen. Het is niet alleen nuttig voor installateurs, maar dient ook als hulpmiddel voor adviseurs, overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden om besluitvormingsprocessen op gang te brengen en weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot watersystemen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*