Nieuwe federale steunmaatregelen voor bedrijven

Tijdens het Paasweekend kwam de regering bijeen om deze te bespreken. Niet alle voorgestelde maatregelen werden verder uitgewerkt. Zo werd de eventuele coronabonus voor werknemers en de bonus voor zorgverstrekkers niet besproken. Wij bieden een overzicht van de beslissingen die wel behouden werden.

Tijdelijke opschorting van faillissementen

Heb je als bedrijf te kampen met financiële moeilijkheden, dan kan je vanaf nu een beroep doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Hiervoor moet je je wenden tot de ondernemingsrechtbank. Nu veel bedrijven het financieel moeilijk krijgen als gevolg van de corona-maatregelen, wordt verwacht dat er een massale toestroom zal zijn van dergelijke procedures, met overbelasting van de ondernemingsrechtbank tot gevolg.

Om dit te vermijden, stelt de regering automatisch en tijdelijk een wettelijke opschorting in van faillissementen. Dit is een soort van “tijdelijke pauzeknop” voor bedrijven die het door de coronacrisis financieel moeilijk krijgen. Ondervind je moeilijkheden om je facturen te betalen als gevolg van COVID-19? Dan ben je vanaf nu beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

Concreet

Dit betekent dat je schuldeiser (voorlopig) geen beslag kan leggen op je goederen. Hij kan evenmin naar de ondernemingsrechtbank stappen om je faillietverklaring of de gerechtelijke ontbinding van je vennootschap te vorderen. Zelf ben je ook niet verplicht aangifte te doen van faillissement wanneer je in staking van betaling verkeert. Deze regeling geldt enkel voor bedrijven die tot 18 maart geen financiële problemen hadden en door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt.

Let op

Om misbruik hiervan tegen te gaan, heeft de ondernemingsrechtbank nog steeds te allen tijde de mogelijkheid om de opschorting op te heffen, dit op uitdrukkelijk verzoek van de schuldeiser. 


Daarnaast worden de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een bestaand reorganisatieplan, automatisch verlengd. Je krijgt als ondernemer die reeds in moeilijkheden was voor de corona-crisis, dus wat meer ademruimte.

Meer informatie vind je hier.

Maatregelen voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep werd bevestigd door de overheid: 

  • het “klassiek” overbruggingsrecht voor zelfstandigen die maximaal bijdragen; 
  • het “aangepast” overbruggingsrecht voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro) en actieve gepensioneerden (met een inkomen groter dan 6.996,89 euro) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door COVID-19.

Daarnaast besliste de overheid tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. De overheid wil nieuwe kredieten tot 50 miljard garanderen voor niet-financiële ondernemingen, waaronder zelfstandigen. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht en gaat terug tot 1 april.

Let op: deze staatswaarborg is ook geldig voor rechtspersonen in de non-profitsector.

Maatregelen in verband met personeel

Tal van bedrijven hebben de deuren moeten sluiten, maar er zijn ook veel ondernemingen die nog wel aan de slag zijn. Heel wat onder hen kampen ondertussen met een personeelstekort. Personeel wordt ziek, neemt verlof op om voor de kinderen te zorgen,… Dit bedreigt natuurlijk de goede werking van je onderneming. Om hieraan tegemoet te komen, gelden vanaf nu volgende maatregelen:

  • Een vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde “kritische sectoren”, zoals opgelijst in de bijlage bij het MB van 23 maart 2020. Deze vrijstelling geldt tot 30 juni 2020.
  • Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. De overheid wil het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in kritische sectoren gemakkelijker maken. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven natuurlijk wel nog van toepassing.
  • De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede helft van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het maximaal aantal uren dat zij normaal gezien mogen presteren, namelijk 475 uur per jaar. Het doel hiervan is studenten zoveel mogelijk aan te sporen aan het werk te gaan en de personeelstekorten op te vullen.
  • De mogelijkheid om korte opeenvolgende contracten voor een bepaalde duur af te sluiten in kritische sectoren. Normaal gezien worden korte opeenvolgende tijdelijke contracten geherkwalificeerd in contracten van onbepaalde duur. Dit zal dus niet het geval zijn.
  • De mogelijkheid om asielzoekers in te schakelen op de arbeidsmarkt, dit wel op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, inclusief de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
  • De overheid bevriest de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de crisisperiode.
  • Specifiek voor de tuinbouw- en tuinbouwsector is er de tijdelijke mogelijkheid gecreëerd om tijdelijk werklozen in te schakelen, dit op een flexibele manier en zonder inkomensverlies. Een tijdelijke werknemer die een volledige werkdag werkt, krijgt dan het normale loon voor de uitgeoefende functie en daarbovenop 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Meer informatie hierover vind je hier.

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*