Industrie krijgt wellicht ook eigen stikstofarrest

Het lijkt erop dat ook de Belgische industrie haar eigen stikstofarrest zal krijgen. Midden mei 2021 adviseerde de Raad van State om uitbreidingsplannen voor de haven van Antwerpen te schrappen. Volgens de auditeur zijn er weinig garanties dat de extra stikstofdeposito’s als gevolg van de uitbreiding van de haven de omliggende natuurlijke milieugebieden niet zullen aantasten.

In 2018 besliste de Vlaamse regering dat ten zuiden van Doel een nieuw getijdenbekken zou worden aangelegd. Dit dok, Saeftinghedok genaamd, zal de haven de extra capaciteit geven die ze nodig heeft tot 2030, terwijl het behoud van het polderdorp Doel verzekerd blijft. Naast een volledig nieuw containerdok, zullen verschillende bestaande containerdokken worden uitgebreid. Deze ontwikkelingen moeten het mogelijk maken zeven miljoen extra containers per jaar te laden en te lossen. Ter vergelijking: vorig jaar passeerden 12 miljoen containers de haven van Antwerpen. Men wil dus van 12 naar 19 miljoen per containers groeien.

Klachten tegen uitbreiding om van 12 tot 19 miljoen containers p/a te groeien

De Raad van State heeft drie klachten tegen de uitbreiding ontvangen. De verenigingen zonder winstoogmerk Erfgoedgemeenschap Doel en Polder en Polder van het Land van Waas hebben elk een verzoek tot nietigverklaring ingediend, en de verenigingen zonder winstoogmerk Landbouwgemeenschap Wase Polder en Kerkfabriek van Doel hebben een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend tegen deze uitbreidingsplannen.

Negatieve milieueffecten

De auditeur van de Raad van State beweert nu dat het havenuitbreidingsplan weinig garanties biedt dat de geplande stikstofemissies geen negatieve milieueffecten zullen hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Hoewel dit een advies is, volgt de Raad van State in de meeste gevallen het advies van de auditeur. Het kan echter zes maanden tot een jaar duren voordat de raad een formeel besluit neemt.

Stikstofdepositie wordt in rekening genomen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De auditeur verwijst in zijn advies naar het recente stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake de uitbreiding van een pluimveebedrijf in Kortessem. die werd ongeldig verklaard. De raad oordeelde dat het tussentijdse stikstofkader van Vlaanderen uit 2016 onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd was en daarom niet voldoende rekening hield met de gevolgen van het pluimveebedrijf voor de stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden.

Nieuw stikstof

Deze beslissing dwong de Vlaamse regering ertoe – in afwachting van een definitief stikstofkader – een tussentijds kader uit te werken dat veel kritiek oogstte omdat het de landbouw strenger beoordeelde dan de industrie en omdat er een lange periode van onzekerheid was over de manier waarop vergunningsdossiers in de landbouwsector zouden worden beoordeeld.

In zijn advies concludeert de deskundige dat het stikstofkader waarop de goedkeuring van de havenuitbreidingsplannen in Antwerpen is gebaseerd, wetenschappelijk niet houdbaar is. Volgens De Tijd heeft de Vlaamse regering nu een maand de tijd om een reactie op het advies in te dienen.

N-VA vreest een “horrorscenario

Indien de Raad van State het advies van de deskundige volgt, zal een nieuw milieu-effectrapport moeten worden opgesteld en zal een nieuwe inspraakronde moeten worden gehouden. Dit zou een vertraging van ten minste een jaar betekenen. De Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak in de media van een “horrorscenario”. En ook zijn partijgenote Annick De Ridder, Antwerps havenraadslid, spreekt van “zeer slecht nieuws”. De uitbreiding van de haven is cruciaal voor de Vlaamse economie”. Onze terminals zitten bijna aan hun topcapaciteit, wat minder optimaal werk betekent,” zegt ze.

“Het advies van de adviseur is geen goed nieuws, maar het verandert niets aan de noodzaak om de containercapaciteit in de haven uit te breiden”, zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. “We gaan door met de voorbereidingen, maar natuurlijk zonder onomkeerbare ingrepen te doen.”

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*