ILVO werkt aan instrumenten om stikstofreductie te meten en aan te tonen via voeder

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) intensiveert zijn onderzoek naar oplossingen voor het stikstofprobleem in diervoeders. Onlangs zijn twee projecten gestart met als doel extra maatregelen toe te voegen aan de officiële PAS-lijst. Deze lijst bestaat uit maatregelen die veehouders op hun bedrijf kunnen implementeren om een gegarandeerde stikstofreductie te bereiken. Deze voermaatregelen bieden veehouders nieuwe mogelijkheden om te voldoen aan de doelstelling van de sector om de stikstofuitstoot in 2030 met 15% te verminderen.

Project 1: controleerbaar voerpaspoort voor melkkoeien

Beide projecten richten zich op het verminderen van eiwit in voer als brongerichte maatregel. Het eerste is een onderzoeksproject van VLAIO (FeedPAS) dat tot doel heeft een nauwkeurig, betaalbaar borgingsinstrument te creëren waarmee op melkveebedrijven kan worden aangetoond dat eiwitarm voer aan de dieren is gegeven, wat leidt tot een vermindering van de ammoniakvorming. “We hopen dit instrument in de tweede helft van 2026 klaar te hebben”, zegt Karen Goossens, ILVO-expert op het gebied van emissies van rundvee. Volgens haar is het mogelijk om het ruw eiwitgehalte in het voer onder de 16 procent te brengen. “Dit is een wetenschappelijk onderbouwd optimum waarbij de melkproductie hoog blijft en een voldoende grote ammoniakreductie wordt bereikt.”

Om deze tool te ontwikkelen, onderzoekt ILVO alle mogelijke parameters en matrices, zoals voerproducten, urine, melk, ontlasting, enz. die gebruikt kunnen worden om het ruweiwitgehalte van een dieet te schatten. Een parameter die voor de hand lijkt te liggen om op te nemen is melkureum. “Maar melkureum wordt ook beïnvloed door andere factoren dan eiwit in het voer. We weten dus al dat dit niet voldoende zal zijn als afdoend bewijs. We willen verder zoeken naar andere of aanvullende parameters die eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar geanalyseerd kunnen worden,” zegt Goossens.

Dit gebeurt in eerste instantie via literatuuronderzoek, gevolgd door een uitgebreid dierexperiment bij ILVO. Vervolgens is een validatietest gepland op tien melkveebedrijven. Tot slot organiseert ILVO samen met partners MCC en Boerenbond een testfase op minimaal 20 praktijkbedrijven. Hiermee krijgt de ontwikkelde borgingstool een robuuste praktijktoets. “De tool moet alle betrokken partijen kunnen laten zien hoe een rundveedieet met minder dan 16 procent ruw eiwitgehalte effectief wordt onderhouden, met bewijs op tafel”, zegt ze.

Project 2: Eiwitarm voer voor rundvee als PAS-maatregel

Binnen het EIP-project ELP-Beef wordt een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor vleesvee. Naast weidegang staan er momenteel geen goedgekeurde maatregelen op de PAS-lijst voor de vleesveesector. ILVO wil samen met partner-coördinator Boerenbond en vijf vleesveehouders en hun voeradviseurs begin 2025 een borgingstool gereed hebben. Door eiwit preciezer te voeren, wordt gestreefd naar 15 procent minder ammoniakuitstoot voor de hele sector. “Dit zou dreigende bedrijfssluitingen of drastische inkrimping van de veestapel kunnen voorkomen”, benadrukt ILVO.

Aangezien er geen melkparameters beschikbaar zijn voor vleesvee, richt ELP-Beef zich op een waterdicht controlesysteem via een voerregister. Alle benodigde gegevens (over voersamenstellingen, dieraantallen, voervoorraden, analyses van voederwaarden, etc.) kunnen in principe in de borgingstool terechtkomen via automatische datakoppelingen of platforms voor het delen van gegevens zoals DjustConnect. In 2024 zullen vijf vleesveehouders het ontwerpvoederregister als proefproject gaan gebruiken. “Deze testfase is belangrijk om te evalueren hoe overtuigend een voerregister is als bewijs en om de praktische haalbaarheid, werklast en kosten te kennen”, zegt ze. Uit de testfase zullen technische aanbevelingen volgen voor de toezichthoudende instanties.

Eenvoudige implementatie als doel

ILVO stelt dat voermaatregelen veelbelovend zijn als effectieve en kostenefficiënte aanpak om de ammoniakuitstoot van veehouderijen te verminderen. “De grootste uitdaging om eiwitarme voederpraktijken voor rundvee toe te staan als PAS-maatregel is transparantie en controleerbaarheid. De onderzoeksprojecten FeedPAS en ELP-Beef zullen naar verwachting de nodige gebruiksvriendelijke hulpmiddelen opleveren, die aanvaardbaar zijn voor de overheid en werkbaar voor veehouders. Zodra deze tools erkend zijn als PAS-maatregelen, kunnen ze onmiddellijk worden toegepast op boerderijen zonder grote investeringen,” aldus de onderzoeksinstelling.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*