Het FAVV zorgt voor de conformiteit van voedsel dat het Belgische grondgebied binnenkomt

De Afsca zorgt voor de conformiteit van voedsel dat het Belgische grondgebied binnenkomt

Of het nu binnen de verschillende bekkens is of in de bedrijven die er gevestigd zijn, de haven van Antwerpen zit vol met import-exportactiviteiten. Het is dus een toegangspoort tot België voor tal van producten, waaronder levensmiddelen van over de hele wereld. Elk jaar onderzoekt de FAVV deze producten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de Europese wetgeving om de veiligheid van de consument te waarborgen.
De agenten controleren niet alleen de gemakkelijk toegankelijke goederen. Zij aarzelen niet om het beste van zichzelf te geven om monsters te nemen die goed bedolven zijn in de container.

Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn twee zaken die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vallen. Om onze medeburgers te beschermen, natuurlijk, maar ook om de gezondheid van planten en dieren te garanderen. Daarom moet elk product uit een derde land, alvorens België binnen te komen, via een grenspost worden gecontroleerd. Op ons grondgebied bevinden zich ook zeven van dergelijke structuren. Drie zijn gevestigd in de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent, terwijl de luchthavens van Zaventem, Luik, Charleroi en Oostende de andere vier verwelkomen.

Er zijn 271 controleposten in de Europese Unie, waarvan de belangrijkste zich in de haven van Rotterdam bevinden. De haven van Antwerpen staat op de tweede plaats.

Daar worden veterinaire controles, gericht op producten van dierlijke oorsprong, uitgevoerd in een gebouw waarin ook de politie en de douane zijn ondergebracht. Deze grenspost is echter niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties op levende dieren. De niet-veterinaire controles, d.w.z. op producten van niet-dierlijke oorsprong, worden in verschillende delen van de haven georganiseerd.
Levensmiddelen, maar niet alleen……..

Naast levensmiddelen van dierlijke of niet-dierlijke oorsprong die voor menselijke consumptie worden ingevoerd, worden ook niet voor menselijke consumptie bestemde goederen geanalyseerd. Het gaat om verschillende productfamilies: veevoeder, huiden, levende planten, zaden, bollen, knollen…. Ook het “transport” hout, dat bijvoorbeeld pallets en laadborden omvat, wordt gecontroleerd. Het kan ook ongedierte herbergen zoals kevers die inheemse plantensoorten kunnen aanvallen.

Het voedsel komt in de haven aan in conventionele containers (op kamertemperatuur) of in gekoelde containers. Een container kan verschillende goederen bevatten. In 2016 werden 18.000 leveringen van goederen voor menselijke consumptie geregistreerd, tegenover slechts 7.000 in 1998. In 2016 waren dat er al 18.000. Voor goederen die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd, is de situatie iets anders. Van de 2.000 ladingen in 1998 waren er 4.000 in 2000. Dit cijfer is in de daaropvolgende jaren teruggevallen en heeft zich uiteindelijk gestabiliseerd op ongeveer 2.000 stuks.
Document, identiteit en fysieke controles

Het controleproces wordt altijd geïnitieerd door de douane namens de importeur. “Als agent van het FAVV hebben wij weinig of geen contact met de importeur. Het zijn de douanebeambten die ons de verschillende vereiste documenten toesturen”, verklaart de technisch directeur van de grenspost voor niet-veterinaire controles, Lazlo Avonts. “Het is heel belangrijk dat we met de douane werken, omdat we in zekere zin de tussenpersoon zijn tussen hun dienstverlening en het vrije verkeer van goederen,” voegt Patrick De Raedt, zijn tegenhanger voor veterinaire controles, eraan toe.

De zegels van de containers worden systematisch gecontroleerd; ze kunnen niet worden verbroken tijdens het vervoer.

De controle van de documenten die de producten vergezellen, gebeurt systematisch. Daarna volgt een identiteitscontrole om na te gaan of de zendingen overeenstemmen met de gegevens in de verschillende documenten en een fysieke controle, inclusief bemonstering. De procedures zijn vergelijkbaar, ongeacht of de producten van dierlijke of niet-dierlijke oorsprong zijn.

De aard van de producten en het land van oorsprong bepaalt het percentage te controleren containers; dit alles is wettelijk vastgelegd.
Controle van de conformiteit van de certificaten

In de grensinspectieposten worden de originele certificaten, die door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong zijn afgegeven en aan de goederen zijn bevestigd, gecontroleerd om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Alle noodzakelijke documenten en certificaten moeten worden overgelegd, hetgeen ook wordt gecontroleerd. “Dit geeft ons de zekerheid dat aan de eisen op het gebied van de volksgezondheid, de gezondheid van dieren en de bescherming van planten is voldaan”, vervolgt hij.

De documenten moeten voorzien zijn van een officiële handtekening en zegel. “Helaas zijn vervalsingen heel gewoon”, zegt De Raedt. Ze maken het ook mogelijk om te weten of het uitzendende land een erkend land is, dat door de Europese Unie erkende maatregelen neemt. Op die manier is het mogelijk om na te gaan of de Europese regelgeving is nageleefd. “Elk land heeft zijn eigen normen en vereisten, die kunnen verschillen van de Europese normen. “Zo staan de Verenigde Staten het gebruik van hormonen voor de rundvleesproductie toe. Europa verbiedt ze echter en stelt daarom een strikte maximumwaarde voor residuen (MRL) vast.

Bij de identiteitscontrole wordt vervolgens nagegaan of de kenmerken van de goederen overeenstemmen met wat op de documenten en certificaten staat vermeld. Dit betreft onder meer het containernummer en het zegelnummer. Er zij ook op gewezen dat deze tijdens het vervoer niet kunnen worden verbroken.

Ook de aanwezigheid van etiketten op de dozen en verpakkingen wordt gecontroleerd, evenals het gewicht. “Het is verplicht om het land van oorsprong en het erkenningsnummer van het bedrijf op de verpakking van het levensmiddel te vermelden. Als dit niet gebeurt, wordt het product teruggestuurd naar de plaats waar het vandaan komt. »
Met behulp van “Traces”.

Daarnaast wordt een Europees systeem genaamd “Traces” (Trade Control and Expert System) gebruikt om veterinaire inspecties te registreren. Het systeem maakt het mogelijk om de inspecties en de monsterneming beter te organiseren, maar helpt de agenten ook bij hun besluitvorming over de toelaatbaarheid van de goederen.

“Traces bewaart in een databank alle informatie over de producten, maar ook de problemen die ze kunnen opleveren. Het is dus gemakkelijk om te weten wat al dan niet toegelaten is tot het nationale grondgebied, maar ook om op de hoogte te zijn van eventuele verbodsbepalingen van andere Belgische controleposten,” legt Patrick De Raedt uit. Als een product ons grondgebied niet kan binnenkomen, vult het systeem het rood in. In een oogopslag kan de controller zijn beslissing nemen.

Het systeem geeft ook aan of er monsters moeten worden genomen, bijvoorbeeld wanneer de controles worden versterkt na een Rasff-alarm (Rapid Alert System for Food and Feed).
Vermijd het binnendringen van ongedierte

Producten van niet-dierlijke oorsprong worden gecontroleerd op voedselveiligheid, kwaliteit en fytosanitaire normen.

Wat de fytosanitaire controles betreft, is het doel duidelijk: ervoor zorgen dat ingevoerde producten geen schadelijke organismen bevatten. “Gezondheidscontroles worden uitgevoerd op 11.000 zendingen per jaar. De helft ervan wordt echter niet rechtstreeks ter plaatse gecontroleerd, maar wordt naar andere erkende controleposten gestuurd, zoals het European Fruit and Vegetable Centre in Brussel. Wij inspecteren “transport” hout uit China, fruit, groenten, groenten, zaden, bouwhout, aardappelen, granen….”, legt Lazlo Avonts uit.

Levende planten worden verscheept naar een erkende interne controle site omdat het erg duur is om ze uit de container te halen en fysiek te inspecteren in de haven zelf.

In enkele zeldzame gevallen kan een schadelijke diersoort door de scheuren vallen en de Europese bodem binnendringen. Dit was bijvoorbeeld het geval met de palmsnuitkever. Dit insect legt zijn eieren aan de top van de palmboom en na het uitkomen voeden de larven zich vanuit de stam, waardoor de boom afsterft. “Toch is het zeer moeilijk op te sporen….. Europa is geconfronteerd met een epidemie in het Middellandse-Zeebekken. Om te voorkomen dat het probleem zich uitbreidt, was het noodzakelijk om de palmen te vellen,” zegt hij. Hij voegde eraan toe: “Deze situatie, hoewel betreurenswaardig, is ook leerzaam geweest.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Voor producten van dierlijke oorsprong kan de partij worden vrijgegeven zodra de overeenstemmingscontrole is voltooid, maar er kan ook een fysieke controle, met laboratoriumtests, worden uitgevoerd. Voor producten van niet-dierlijke oorsprong kan het controleproces worden stopgezet zodra de documenten zijn geverifieerd (bijvoorbeeld voor producten die slechts een beperkte controlefrequentie vereisen). Maar het hele proces kan ook worden gestart. “Evenzo mogen de overeenstemmings- en fysieke controles elders in het land worden voortgezet, op een door de FAVV erkende of goedgekeurde locatie”, voegt Avonts toe.

Een ander probleem was de aanwezigheid van fruitvliegen op een zending mango’s uit Ivoorkust in 2017. “We vonden verdachte mango’s en blokkeerden de zending. “Het fruit werd naar het laboratorium gestuurd om de plaag die het vervuilde te identificeren.

In het geval van een Quarantaine wordt de zending vernietigd, teruggestuurd naar de afzender of opnieuw uitgevoerd naar een ander land dat de plaag niet als quarantaine beschouwt. Sinaasappelen met de zwarte vlek (citruszwarte vlek) mogen dus niet op Belgisch of Europees grondgebied komen om Zuid-Europa, waar citrusvruchten worden geteeld, te beschermen, maar kunnen wel Rusland binnenkomen.
Voor kwaliteitsfruit en -groenten

Ook de kwaliteit van groenten en fruit wordt gecontroleerd, zowel aan de grens als in het land zelf. “We kunnen niet alles 100% controleren. Daarom voeren wij controles uit op basis van risicoanalyses aan de hand van verschillende parameters, zoals het land van oorsprong van het levensmiddel, de controles ter plaatse of de toepassing door de importeur van een zelfcontroleprotocol,” vervolgt Avonts.

Jaarlijks worden 3.500 leveringen gecontroleerd op conformiteit met de handelsnormen en 15% wordt visueel gecontroleerd. Er worden geen monsters genomen voor analyse, maar eventuele gebreken worden gecontroleerd op de groenten en fruit.

Tijdens de bemonstering worden de dozen geopend om de inhoud ervan te controleren. De controleurs kunnen ook alles doen wat we in de supermarkten niet mogen doen: aanraken, snijden en zelfs proeven.
Tijdens de bemonstering worden de dozen geopend om de inhoud ervan te controleren.
Weigeringen zijn mogelijk

De goederen moeten voldoen aan de voedselveiligheidsnormen die door Europa worden opgelegd. Producten van niet-dierlijke oorsprong worden echter onderworpen aan nationale controles, en dus aan het FAVV, om ervoor te zorgen dat de nationale voedselveiligheidsnormen worden nageleefd (bv. niveaus van residuen van bestrijdingsmiddelen, aanwezigheid van zware metalen).

Wanneer er talrijke meldingen zijn van negatieve resultaten voor een specifiek product uit een bepaalde regio van de wereld, moeten er maatregelen worden genomen. Ook is er over het algemeen een Europese verordening in de maak die alle EU-controlepunten verplicht een aantal zendingen met het genoemde product uit de genoemde regio te bemonsteren. Dit geldt in het algemeen voor producten van niet-dierlijke oorsprong, waarvoor de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen wordt gecontroleerd, en voor noten en gedroogde vruchten, waarvoor de afwezigheid van mycotoxinen is gewaarborgd.

Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard totdat het land van oorsprong het probleem heeft opgelost. Als gevolg daarvan wordt de verordening om de zes maanden herzien. Als het land van uitvoer het probleem oplost, is de combinatie “product-oorsprong” niet langer onderworpen aan specifieke procedures. Maar als het probleem blijft bestaan, kan Europa aanvullende maatregelen nemen: een certificaat en een analyseverslag moeten bij binnenkomst op het Europese grondgebied worden verstrekt en er wordt een monster genomen.

Na controle van de lading geeft de controleur (hier: Lazlo Avonts) zijn oordeel – positief of negatief – en vult de juiste documenten in.

“Er is ook een “Fukushima-verordening”, genoemd naar de Japanse kerncentrale die in 2011 werd verwoest door een aardbeving en de tsunami die daarop volgde. Toen het van kracht werd, kort na de ramp, eiste het dat elk levensmiddel of diervoederproduct uit Japan een radioactiviteitstest onderging voordat het de Europese bodem binnenkwam. Vandaag de dag zijn er nog maar weinig producten, zoals champignons en soja, getroffen,” zegt Lazlo Avonts.

Tijdens de controle vindt de bemonstering plaats in de magazijnen. In afwachting van de resultaten worden de goederen geblokkeerd. Wanneer aan de invoervoorwaarden is voldaan, wordt een invoercertificaat afgegeven. Het staat het verkeer van goederen in de gehele Europese Unie toe. Indien de resultaten daarentegen ongunstig zijn, worden de goederen vernietigd en teruggezonden naar het land van oorsprong of naar een derde land dat niet aan dezelfde eisen of normen voldoet.

Vlees en vis: controleer de temperatuur, geur…….

Net als producten van niet-dierlijke oorsprong moeten producten van dierlijke oorsprong worden gecontroleerd op kwaliteit en voedselveiligheid. Bovendien moet de insleep van dierziekten, zoals mond- en klauwzeer, worden vermeden.

Vanuit juridisch oogpunt moeten monsters worden genomen om een partij te blokkeren totdat de resultaten van de analyses bekend zijn. “Tijdens de fysieke inspectie worden de temperatuur, de houdbaarheid, de stabiliteit, de geur, de kleur…. gecontroleerd. De inspecteurs nemen vervolgens willekeurige monsters van de partij goederen”, legt Patrick De Raedt uit. De controlekamer beschikt over alle nodige apparatuur om de nodige onderzoeken uit te voeren.

20% van de partijen wordt bemonsterd en gecontroleerd op vlees en 50% op vis. “Tijdens de eerste 4 tot 5 maanden van 2018 hebben we 800 monsters genomen en 2% van de partijen geweigerd omdat de geldende normen niet werden nageleefd,” voegt hij eraan toe.

Producten uit China, India en Brazilië zijn het vaakst problematisch: het zijn meestal vlees of vis die niet in de Europese Unie mogen worden ingevoerd. Er worden dus uitgebreide tests uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld Indiase garnalen gescreend om de afwezigheid van chlooramfenicol of residuen van andere antibiotica te bevestigen. Voor pluimvee en rundvlees uit Brazilië wordt de naleving van de bacteriologische normen gecontroleerd. Ten slotte zijn in Europa verschillende producten uit China verboden, zoals katten-, honden- en varkensvlees en zuivelproducten.
Vraag een second opinion aan

Indien de resultaten van een inspectie ongunstig zijn, ongeacht of het gaat om identificatie of om de fysieke aard van de lading, wordt de lading geweigerd. “Het is mogelijk dat een identiteitscontrole wordt geweigerd omdat de identificatie van het land van oorsprong en het erkenningsnummer van het productiebedrijf niet langer leesbaar zijn. Waarom? Waarom? Simpelweg omdat de stempel inkt ontbrak of werd verplaatst toen het op de documenten werd aangebracht,” vervolgt Patrick De Raedt.

De producten worden vervolgens vernietigd, teruggestuurd naar het verzendende land of geëxporteerd naar een land met andere normen. De kosten van de maatregelen zijn voor rekening van de importeur. “Wij streven er altijd naar om zendingen te retourneren, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het product te beschadigd is. »

Indien de importeur het niet eens is met de aan hem voorgelegde resultaten, heeft hij ook het recht om een tegeninspectie te vragen. Vervolgens wordt een andere inspecteur aangesteld om de goederen opnieuw te inspecteren. Als het opnieuw wordt geweigerd, maar de importeur het niet eens is met het Agentschap, is het aan de Raad van State om te beslissen. Dit is echter nooit gebeurd.
Drugs in de ladingen?

De douane heeft ook een inspectie-eenheid voor het zoeken naar drugs die in containers kunnen worden verborgen. “Wij controleren dit zorgvuldig, vooral voor zendingen uit Zuid-Amerika, omdat een groot deel van de drug uit dat deel van de wereld komt. Als we iets onwettigs vermoeden, bellen we onmiddellijk de douane. Bovendien beseffen waakzame chauffeurs soms dat er iets verdachts aan de hand is wanneer hun vrachtwagen wordt geladen en informeren ons”, besluit Patrick De Raedt.

Le Sillon Belge

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*